Nauczanie zdalne rok szkolny 2020/2021

Nauczanie zdalne rok szkolny 2020/2021

 REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY ZSP W POWIDZU W CZASIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Na podstawie:

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zmianami)

·         Rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.1870)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z póżn.zm.)

·         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 4 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (D.U. z 2020r. poz.1539)

 

Szczególny sposób i tryb realizacji zadań w okresie zdalnego nauczania w  Szkole Podstawowej
im. Kompanii Powidzkiej 1918r.w Powidzu

 

·         Nauczanie  w terminie od 26 października 2020 odbywa się poprzez wykorzystanie:

a)      Platformy Librus Synergia (e-Dziennik)

b)      MS Teams

c)       Mailingu do rodziców, uczniów i nauczycieli

d)      Kontaktu telefonicznego, przez aplikację Messenger

e)      Strony internetowej szkoły: www.zsppowidz.pl

·         Nauczyciele wykorzystują w zdalnej pracy z uczniami różne formy nauczania w ramach obowiązującego od 01.09.2020r. planu lekcji.

·         Od 26.10.2020r. – uczniowie klas 4-8 klas SP, a od 09.11.2020r. – uczniowie klas 1-3 SP realizują codziennie zadania przewidziane zgodnie z tygodniowym planem lekcji zamieszczonym w e-Dzienniku (wychowawcy przekazują uczniom swoich klas plan,
w którym określono, które lekcje są on-line, a na których lekcjach wysyłane są materiały).

·         Zadania te nie powinny zająć uczniom więcej niż 45 minut na każdą jednostkę lekcyjną (nauczyciel planuje wykorzystanie 30 minutowego połączenia plus 15 minut pracy własnej).

1)      „Lekcje” będą przeprowadzane przez 5 dni w tygodniu, zgodnie z czasem szkolnych dzwonków.

2)      Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne będą realizowane zgodnie z planem obowiązującym od 01.09.2020r.

3)      Nie zadajemy przepisywania długich tekstów do zeszytu (uczniowie mogą rozwiązywać zadania bez przepisywania ich treści).

4)      Nie zadajemy nowych treści, których wcześniej nie wyjaśniliśmy. Bardzo ważne jest, by uczniowie przekazywali informację zwrotną do nauczycieli, z czym mają problemy, czego nie rozumieją. Zadaniem nauczycieli jest wskazanie w pracach uczniów tego,
co zrobili poprawnie, tego nad czym muszą jeszcze popracować.

Uczniowie mają obowiązek  zachowania materiałów przekazanych przez nauczyciela w formie elektronicznej, aby mogli z nich korzystać  przygotowując się do kolejnych zajęć lub sprawdzianu.

·         Konsultacje z rodzicami odbywają się z wykorzystaniem e-Dziennika LIBRUS Synergia, poprzez aplikację MS Teams, Messenger lub w razie potrzeby telefonicznie
(w przypadku, gdy nauczyciel udostępnia prywatny numer telefonu na potrzeby szkoły) codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W przypadkach indywidualnych - w godzinach ustalonych z nauczycielem.

 

PODSTAWOWY KANON PRACY

·         Uczniowie szkoły otrzymali indywidualne loginy i hasła dostępu do MS Teams;

·         Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom;

·         Na platformę MS Teams należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

·         Należy korzystać tylko z  materiałów pochodzących z bezpiecznego źródła;

·         Podczas zajęć prowadzonych poprzez aplikację MS Teams uczniowie posiadający kamery – mają je mieć włączone, co usprawni proces dydaktyczny;

·         Podczas lekcji na platformie MS Teams uczniowie nie spożywają posiłków,

·         Nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach oraz nagrywać zajęć;

·         Podczas zajęć zdalnych wszystkie mikrofony w komputerach, telewizory, radia i inne sprzęty w domu muszą być wyciszone;

·         Lekcję na platformie MS Teams zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają;

·         Nie wolno dodawać żadnych treści /linków w grupie zajęciowej bez zgody prowadzącego;

·         Przejmowanie pulpitu może następować tylko za zgodą nauczyciela do celów związanych z lekcją;

·         Stosujemy się do zasad ustalonych w danej grupie/zespole;

·         Odzywamy się do siebie kulturalnie;

·         Nauczyciel odpowiada na emaile, wiadomości, czaty w godzinach pracy szkoły (od godz. 08:00 do 15:00).

Odnotowanie frekwencji:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i  odnotowywana będzie w trakcie lub zaraz  po lekcji , ale nie później , gdy uczeń odbierze materiały wysłane przez nauczyciela lub będzie brał udział w lekcji on-line na umówionej platformie .

 W sytuacjach  szczególnych  nauczyciel może dać  uczniom czas na odbiór wiadomości do godziny 18:00 w dniu, w którym materiały zostały wysłane. Wówczas frekwencja będzie uzupełniana przez nauczycieli dopiero wieczorem lub w następnym dniu. 

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

Rodzice są w szczególności zobowiązani do:

1)      Systematycznego odbierania informacji o postępach ich dzieci lub innych komunikatów od nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej i ogłoszeń
w e-Dzienniku Librus Synergia;

2)      Zapewnienia dzieciom warunków do nauki;

3)      Poinformowania wychowawcy klasy o sytuacji niemożliwości odbierania informacji
za pomocą e-Dziennika Librus Synergia lub MS Teams;

4)      Poinformowania dyrekcji szkoły o utrudnionym kontakcie z wychowawcą, jeśli taka sytuacja powtarzałaby się 2-3 razy w tygodniu;

5)      Systematycznego sprawdzania zaangażowania dzieci i ich kontaktów
z nauczycielami;

6)      Zgłaszaniu wychowawcy lub nauczycielom wszelkich problemów wynikających ze zdalnego nauczania;

OBOWIĄZKI UCZNIÓW W ZAKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA:

Uczniowie mają obowiązek:

1)      Systematycznego, codziennego sprawdzania poczty elektronicznej w e-Dzienniku Librus Synergia oraz w przypadku klas 4 - 8 i 1- 3 SP na platformie cyfrowej MS Teams oraz aplikacji Messenger, celem odbywania zajęć i lekcji w systemie zdalnego nauczania;

2)      Wykonywania zadań i ćwiczeń zgodnie z ustaleniami zawartymi z nauczycielami;

3)      Natychmiastowego zgłaszania problemów z  wykonaniem lub zrozumieniem wskazanych przez nauczyciela treści materiału dydaktycznego;

4)      Zgłaszania nauczycielom lub wychowawcy problemów z odbieraniem materiałów dydaktycznych;

5)      Samodzielnie wykonywać zadane prace, nie kopiować ze stron internetowych lub innych źródeł, będących własnością osób trzecich;

6)      Dbałości o równomierne zaplanowanie pracy w ciągu dnia, bez niepotrzebnego przedłużania pracy z komputerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1)      Nauka w systemie zdalnym odbywa się w terminie i na zasadach wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

2)      Wszelkie problemy i trudności należy zgłaszać telefonicznie do szkoły:
63 2776 123 lub na adres mailowy:  szkola@zsppowidz.pl

3)      Najważniejsze komunikaty i informacje znajdują się na stronie szkoły: www.zsppowidz.pl

 

                                                                                                                              /-/ Grażyna Niedzielska
                                                                                                                                    Dyrektor szkoły

 


INFORMACJA DLA RODZICÓW 

W związku z potwierdzonym dodatnim  wynikiem testu na  koronawirusa SARS-CoV-2 u pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w uzgodnieniu z organem prowadzącym – Urzędem Gminy w Powidzu zostają zawieszone zajęcia w Przedszkolu w Powidzu

·        w oddziałach 3-4 latków od dnia 19.11.2020r. do dnia 26.11.2020r .

·        oddziałach 5-6 -latków  od dnia  23.11. 2020 r. do 29.11. 2020r.

Osoby mające kontakt  z tymi pracownikami, w tym  dzieci przedszkolne zostają skierowane na kwarantannę domową.

Z rodzicami dzieci skontaktuje się pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.


Komunikat Dyrektora Szkoły.

W związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020r.

Informuję :

1.       Klasy IV – VIII od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.  przechodzą na nauczanie zdalne.

2.       Zdalne nauczanie będzie się odbywać na platformie: Microsoft Teams (przede wszystkim  języki obce ), Librusie, Zoomie, Messengerze w zależności od potrzeb, umiejętności i po uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi.  

3.       Plan lekcji pozostaje bez zmian. Uczniowie muszą logować się na Librusie od godz.8.00.

4.       Nauka na platformie trwać będzie 30 minut, pozostałe 15 minut uczeń pracować będzie samodzielnie. 

5.       Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne – dodatkowe, szczególnie dydaktyczno- wyrównawcze.

6.       Nauka w klasach I – III odbywać się będzie w szkole i plan lekcji  pozostaje bez zmian.    

7.       Świetlica szkolna będzie czynna do godziny 15.00, dostępna dla dzieci klas I  -III.

8.       Przedszkole funkcjonować będzie bez zmian od godz.7.00 do godz.16.00.  

9.       Zajęcia na basenie dla klas I –IV są zawieszone

10.   Uczniowie  nie posiadający sprawnego komputera   zgłaszają  wychowawcy klasy , szkoła  posiada laptopy dla uczniów i nauczycieli.

11.   Ulega zmianie odwóz i przywóz  uczniów; przewóz uczniów odbywać się  według poniższego planu.

 

PLAN PRZEWOZÓW

PRZYWOZY

"KLEKS"

TUPALSKI

 

06:55

Powidz

06:55

Powidz

07:00

Charbin

07:10

Anastazewo I

07:05

Ługi

07:13

Anastazewo V

07:13

Powidz Osiedle

07:15

Anastazewo IV

07:20

Powidz

07:17

Anastazewo III

07:18

Anastazewo II 

07:20

Smolniki

07:22

Ostrowo Las I

07:24

Ostrowo Las

07:26

Ostrowo Wiatrak

07:28

Ostrowo Wieś I

07:30

Ostrowo Wieś II

07:33

Przybrodzin Las

07:35

Przybrodzin  

07:40

Wylatkowo Wieś

07:43

Słoszewy

07:45

Powidz Wybudowanie II

07:47

Powidz Wybudowanie I 

07:55

Powidz

 

 

ODWOZY

I odwóz

"KLEKS"

II odwóz „KLEKS”

12:35

Powidz

13:00

Powidz

12:40

Charbin

13:08

Powidz Wybudowanie I

12:45

Ługi

13:10

Powidz Wybudowanie II

12:53

Powidz Osiedle

13:10

Wylatkowo I (Słoszewy)

13:00

Powidz

13:13

Wylatkowo Wieś

13:18

Przybrodzin

13:20

Przybrodzin Las

13:23

Ostrowo Wieś II

13:25

Ostrowo Wieś I

13:27

Ostrowo Wiatrak

13:29

Ostrowo Las

13:31

Ostrowo Las I

13:33

Smolniki

13:35

Anastazewo Gr.

13:38

Anastazewo II

13:40

Anastazewo III

13:42

Anastazewo IV

13:45

Anastazewo V

14:00

Powidz

 

  Zwracam się z prośbą o przestrzeganie  obowiązujących w Polsce zasad bezpieczeństwa              i ochrony zdrowia, systematyczne śledzenie informacji rządowych oraz  odczytywanie wiadomości  na platformie Librus i i stronie szkoły. Proszę wspierać dzieci ,zachęcać  do nauki oraz dbać o ich emocjonalny rozwój. Dziękuję za zrozumienie, okazaną życzliwość  oraz współpracę .   

 Z wyrazami szacunku Grażyna Niedzielska. 


Harmonogram przywozów i odwozów - rok szkolny 2020/2021 obowiązującHarmonogram przywozów i odwozów - rok szkolny 2020/2021 obowiązujący od dnia 09.11.2020 do 27.11.2020r. Dowozy i odwozy odbywają się tylko autobusem Kleks pod kierunkiem pana Zdzisława Nawrockiego

 

Dowóz  (pn-pt)  -rano

Powidz przystanek                               godz. 06:55

Anastazewo                                          godz. 07:10

Smolniki                                               godz. 07:15

Ostrowo                                                godz. 07:20

Przybrodzin                                         godz. 07:35

Wylatkowo                                           godz. 07:40

Powidz – Wybudowanie                          godz. 07:45

Powidz- przystanek                              godz. 07:50

 

Dowóz kurs II (pn-pt)  -rano

Powidz                                                   godz. 07:50

Charbin                                                  godz. 07:55

 Ługi                                                       godz. 08:05

Powidz Osiedle                                      godz. 08:15

Powidz -przystanek                                godz.  08:20

 

Odwóz I (pn-pt) 12:45

Powidz przystanek                             godz. 12:45

Charbin                                               godz. 12:50

  Ługi                                                  godz. 13:00

Powidz Osiedle                                  godz. 13:10

Wylatkowo I                                       godz. 13:20

Przybrodzin I                                      godz. 13:30

Ostrowo                                             godz. 13:35

Smolniki                                             godz. 13:45

Anastazewo                                       godz. 13:50

Powidz- przystanek                            godz. 14:10


Komunikat Dyrektora Szkoły.

W związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020r.

Informuję :

1.       Klasy IV – VIII od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020r.  przechodzą na nauczanie zdalne.

2.       Zdalne nauczanie będzie się odbywać na platformie: Microsoft Teams (przede wszystkim  języki obce ), Librusie, Zoomie, Messengerze w zależności od potrzeb, umiejętności i po uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi.  

3.       Plan lekcji pozostaje bez zmian. Uczniowie muszą logować się na Librusie od godz.8.00.

4.       Nauka na platformie trwać będzie 30 minut, pozostałe 15 minut uczeń pracować będzie samodzielnie. 

5.       Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne – dodatkowe, szczególnie dydaktyczno- wyrównawcze.

6.       Nauka w klasach I – III odbywać się będzie w szkole i plan lekcji  pozostaje bez zmian.    

7.       Świetlica szkolna będzie czynna do godziny 15.00, dostępna dla dzieci klas I  -III.

8.       Przedszkole funkcjonować będzie bez zmian od godz.7.00 do godz.16.00.  

9.       Zajęcia na basenie dla klas I –IV są zawieszone

10.   Uczniowie  nie posiadający sprawnego komputera   zgłaszają  wychowawcy klasy , szkoła  posiada laptopy dla uczniów i nauczycieli.

11.   Ulega zmianie odwóz i przywóz  uczniów; przewóz uczniów odbywać się  według poniższego planu.

 

PLAN PRZEWOZÓW

PRZYWOZY

"KLEKS"

TUPALSKI

 

06:55

Powidz

06:55

Powidz

07:00

Charbin

07:10

Anastazewo I

07:05

Ługi

07:13

Anastazewo V

07:13

Powidz Osiedle

07:15

Anastazewo IV

07:20

Powidz

07:17

Anastazewo III

07:18

Anastazewo II 

07:20

Smolniki

07:22

Ostrowo Las I

07:24

Ostrowo Las

07:26

Ostrowo Wiatrak

07:28

Ostrowo Wieś I

07:30

Ostrowo Wieś II

07:33

Przybrodzin Las

07:35

Przybrodzin  

07:40

Wylatkowo Wieś

07:43

Słoszewy

07:45

Powidz Wybudowanie II

07:47

Powidz Wybudowanie I 

07:55

Powidz

 

 

ODWOZY

I odwóz

"KLEKS"

II odwóz „KLEKS”

12:35

Powidz

13:00

Powidz

12:40

Charbin

13:08

Powidz Wybudowanie I

12:45

Ługi

13:10

Powidz Wybudowanie II

12:53

Powidz Osiedle

13:10

Wylatkowo I (Słoszewy)

13:00

Powidz

13:13

Wylatkowo Wieś

13:18

Przybrodzin

13:20

Przybrodzin Las

13:23

Ostrowo Wieś II

13:25

Ostrowo Wieś I

13:27

Ostrowo Wiatrak

13:29

Ostrowo Las

13:31

Ostrowo Las I

13:33

Smolniki

13:35

Anastazewo Gr.

13:38

Anastazewo II

13:40

Anastazewo III

13:42

Anastazewo IV

13:45

Anastazewo V

14:00

Powidz

 

  Zwracam się z prośbą o przestrzeganie  obowiązujących w Polsce zasad bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, systematyczne śledzenie informacji rządowych oraz  odczytywanie wiadomości  na platformie Librus i i stronie szkoły. Proszę wspierać dzieci ,zachęcać  do nauki oraz dbać o ich emocjonalny rozwój. Dziękuję za zrozumienie, okazaną życzliwość  oraz współpracę .   

 Z wyrazami szacunku Grażyna Niedzielska.