Nauczanie zdalne rok szkolny 2019/2020

Nauczanie zdalne

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W ZSP POWIDZ

W związku z sytuacją epidemiologiczną, komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 połączone z odbiorem świadectw szkolonych odbywać się będzie w dniu 26 czerwca 2020 r. według harmonogramu:


9.00 - klasa I
9.30 - klasa II
10.00 - klasa III
10.30 - klasa IV
11.00 - klasa V
11.30 - klasa VI a
12.00 - klasa VI b
12.30 - klasa VII


Pożegnanie klasy VIII odbędzie się w 25.06. o godz. 9.00 w szkole, Msza św. 8.00.


W związku z nadzwyczajną sytuacją nie będzie zorganizowany przewóz uczniów do i ze szkoły.

Prosimy o dostosowanie się do procedur i następujących postanowień:
- punktualne przybycie ( również nie przychodzenie za wcześnie); 

- przed wejściem do szkoły należy zachować odstęp 2m, osłaniamy usta i nos;
- w uroczystości może uczestniczyć tylko jeden rodzic, prosimy nie przyprowadzać młodszego rodzeństwa;
- wszystkie osoby wchodzące będę poddane procedurze ,,wejścia, tzn. mierzona temperatura; dezynfekcja rąk;
- prosimy nie witać się, nie przynosić kwiatów;

- osoba odbierająca świadectwo posiada własny długopis. 


WYTYCZNE DLA SZKÓŁ ODNOŚNIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ                                          OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  W ZSP w Powidzu  DLA UCZNIÓW KLAS I – III

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego odnośnie wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała jego dziecka 


Skuteczna komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego z pracownikami 

ANKIETA


WYTYCZNE DLA SZKÓŁ ODNOŚNIE KONSULTACJI

 W ZSP w Powidzu 

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego odnośnie wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała jego dziecka 


Skuteczna komunikacja z Rodzicami/Opiekunami prawnymi ucznia niepełnoletniego z pracownikami 

ANKIETA


KOMUNIKAT

Po konsultacji z organem prowadzącym i analizie zgłoszeń dzieci do Przedszkola w Powidzu informuję, że  planowane jest zorganizowanie zajęć  opiekuńczych dla dzieci  od poniedziałku  11.05. br. od godziny 7.00 do 16.00

Z uwagi na  zbyt małą ilość zgłoszonych dzieci dojeżdżających do przedszkola nie będzie uruchomiony dowóz.

Proszę Rodziców o jednoznaczną decyzję w sprawie udziału w zajęciach przedszkolnych  od  dnia 11.05.2020r., aby można stworzyć grupę –y zgodnie z wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia.

Deklaracje Rodziców o uczęszczaniu do przedszkola przyjmowane będą przez wychowawców grup  do czwartku 07.05.2020r. 

Jednocześnie informuję,  że Przedszkole w Powidzu gotowe jest na przyjęcie dzieci. 

Oświadczenie/zgoda   

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PLACÓWKI    

    


KOMUNIKAT

Dnia 6 maja 2020 r.  planowane jest otwarcie Przedszkola w Powidzu. Istnieje możliwość dowozu dzieci do przedszkola autobusem szkolnym lub samochodem własnym. Proszę o zgłaszanie wychowawcom oddziałów, które dziecko przyjdzie do przedszkola i w jakich godzinach będzie przebywało w przedszkolu. Godziny  dowozu dzieci zależą od zgłoszeń rodziców. W przedszkolu będzie również żywienie.

Na stronie MEN i KO w Poznaniu znajdują się niezbędne informacje „ Przedszkola otwarte od 6 maja. – pytania i odpowiedzi” oraz wytyczne GIS i MZ.                                            

Proszę rodziców o zapoznanie się z ich treścią.

                                                                

                  


Karta zgłoszenia kandydata

do Szkoły Podstawowej im. Kompanii Powidzkiej 1918r. w Powidzu

 

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej

 


WNIOSEK O FINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU 

Dnia 1 kwietnia 2020 roku (nie jest to żart :) gmina Powidz wystąpiła z wnioskiem do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o sfinansowanie sprzętu oraz dostępu do Internetu w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów, którzy z uwagi na różne okoliczności nie mają możliwości udziału w lekcjach zdalnych, prowadzonych w związku ze stanem epidemii w Polsce. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem pomoże w realizacji podstaw programowych przez najbardziej potrzebujących.

Sfinansowaniu w ramach grantu miałyby podlegać: laptopy, Internet mobilny oraz oprogramowanie. Nie wymaga się wkładu własnego gminy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sprzęt wraz z oprogramowaniem pozostaje na wyposażeniu szkoły, również po zakończeniu okresu kwarantanny/ zdalnego nauczania.

Decyzje o użyczeniu sprzętu podejmować będzie Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Powidzu w uzgodnieniu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.


Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół


Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

w tym niezwykłym momencie nie mogę się z Wami spotykać tak, jak do tej pory. Proponuję spotkania on-line w czwartki w godzinach: 09.15-12.15. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy, celem ustalenia najbardziej dogodnego sposobu porozumiewania się.

Mój adres mailowy: ewarydzy@interia.pl

 


KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

Informacje dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci


 

Zasady kształcenia na odległość  w ZSP w Powidzu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19 .

Regulacje obowiązują od 25.03.2020 r. do odwołania.

 

1.    W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka w ZSP Powidz  jest realizowana na odległość.

2.    Kontakt nauczyciela z uczniami odbywa się w czasie trwania zajęć lekcyjnych  zgodnie z planem lekcji w dzienniku elektronicznym lub poprzez pocztę elektroniczną ( dopuszczalny jest kontakt na portalach społecznościowych – powstałych  grupach).

3.   Uczniowie klas  IV- VIII zobowiązani są do codziennego logowania się na pierwszej lekcji  -zgodnie z planem lekcyjnym. Odczytanie wiadomości od godziny 8 .00 – 14.30 jest jednoznaczne z  potwierdzeniem obecności na swoich lekcjach w danym dniu.

4.Uczniowie klasy III codziennie potwierdzają swoją obecność samodzielnie w miarę możliwości i umiejętności dziecka lub przy pomocy rodzica ( na koncie ucznia lub koncie rodzica).Dopuszczalne jest logowanie przez rodzica w późniejszych godzinach.

5.   Uczniowie klas I –II potwierdzają codziennie swoją obecność przy udziale rodziców ( na koncie rodzica). Dopuszczalne jest logowanie w późniejszych godzinach.

6. Na podstawie logowania każdego dnia będzie ustalana i odnotowana w dzienniku elektronicznym obecność ucznia i zapisywany temat lekcji przez nauczyciela.

7.    W przedszkolu kontakt z dziećmi i rodzicami odbywa się poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, grupy rocznikowe na portalu społecznościowym (w zależności od potrzeb  i możliwości rodzica). Rodzice otrzymują na bieżąco propozycje: zadań, ćwiczeń, piosenek, zabaw dydaktycznych, propozycji ćwiczeń ruchowych, zadań plastyczno-technicznych, gier edukacyjnych.

8.    Nauczyciel podczas kształcenia na odległość uczy zgodnie z planem i musi pamiętać, że dobór narzędzi przy komunikacji elektronicznej powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń ( komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

9.   Nauczyciel  w razie wątpliwości winien wyjaśnić uczniowi, napisać wskazówki jak interpretować nowe zagadnienia, wskazać gdzie ma znaleźć informacje. 

10.Nauczyciel prace domowe zadane uczniom po otrzymaniu, sprawdza i ocenia zgodnie z przepisami o ocenianiu uczniów oraz przyjętymi przez nauczycieli uczących sposobami monitorowania postępów uczniów  oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, poprzez e- dziennik, pocztę e-mail, telefon, w formacie doc, w formie fotografii, itp.

11.  Nauczyciele w godzinach 8.00 - 14.30 pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły kontakcie telefonicznym, mailowym ,itp. Śledzą na bieżąco komunikaty MEN i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, omawiają zagadnienia podczas konsultacji zespołów przedmiotowych. Nauczyciele również prowadzą samokształcenie (poprzez e-szkolenie, e-warsztaty, e-konferencje, jeżeli płatne to za zgodą dyrektora), przygotowują się do lekcji , tworzą pomoce dydaktyczne (przedszkole).

12. Kontakt nauczycieli z rodzicami uczniów  odbywa się poprzez dziennik elektroniczny , telefonicznie ( w godzinach 8.00 – 15.00 ) oraz pocztę elektroniczną.  

13. Zajęcia mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem materiałów zintegrowanej Platformy Edukacyjnej , na stronach Centralnych Komisji Egzaminacyjnej , materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii i innych wskazanych przez nauczycieli.

14. Nauczyciel zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do posiadanych danych  i informacji przed osobami postronnymi , w tym wspólnie zamieszkującymi oraz przed zniszczeniem. Wykonywanie pracy zdalnej nie zwalnia nauczycieli z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej w ZSP w Powidzu.

15.  W okresie kształcenia na odległość Rada Pedagogiczna odbywać się będzie  z wykorzystaniem e- dziennika dla nauczycieli szkoły podstawowej  i poczty e-mail szkola@zsppowidz.pl dla nauczycieli przedszkola. Aktywny udział podczas spotkania traktowany będzie jako obecność nauczyciela na radzie pedagogicznej. 

16.  Zasady kształcenia na odległość są opublikowane na stronie ZSP: www.zsppowidz.pl


     

 „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Powidz”

zostają zawieszone z  uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego. 


INFORMACJA  Dyrektora ZSP w Powidzu

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego szkoła i przedszkole są zamknięte.

Sekretariat czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 11.30.

Wszystkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie :

632776123  lub 531622174.

Zgłoszenia do przedszkola i inne zaświadczenia są przyjmowane i wydawane w godzinach pracy sekretariatu.

Nauczyciele pracują z wykorzystaniem e- dziennika.

Proszę rodziców o dopilnowanie wykonania zadanych poleceń przez nauczycieli.

Dyrekcja szkoły i administracja pracuje w trybie administracyjnym zgodnie z Komunikatami  Wójta Gminy Powidz.


Komunikat – dowożenie dzieci w dniu 13.03.2020r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację ustala się, że dowóz i odwóz następuje jednym autobusem KLEKS. 
Kierunek - Anastazewo dowóz- godziny bez zmian, -
Przybrodzin (plac zabaw -godz. 7.42) Wylatkowo-Wieś (godz.7.47) -Słoszewy (godz.7.50), - Wybudowania 2 (godz.7.53) -Wybudowanie1 ( godz. 7.54) - Charbin (godz.8.09) - Ługi (godz.8.14) -  Powidz Osiedle (godz.8.20)  - Powidz-przystanek (godz.8.26).

Odwóz o godz. 14.35 przyjmuje charakter południowy: Charbin, Ługi, Powidz-Osiedle, Wybudowanie, Słoszewy, Wylatkowo, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.

 


Komunikat -  Zawieszenie zajęć szkolnych

Zgodnie z dezycją Prezesa  Rady Ministrów i rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej  zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w dniach od 12- 25 marca br.w ZSP w Powidzu zostają zawieszone. Dzieciom, którym rodzice  nie mogą  zapewnić opieki w dniach 12-13.03. br., szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Autobus szkolny będzie kursował zgodnie z komunikatem p. M. Lauer (komunikat o odwozach poniżej).

W okresie kwarantanny społecznej proszę o pozostanie w miejscu zamieszkania.

W okresie 12-25 marca 2020r. nie będzie czynna sala gimnastyczna, zespół boisk " Orlik", Dom Kultury i Biblioteka Publiczna. 

W tym czasie nauczyciele mogą przekazywać uczniom materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy  w domu poprzez  e- dziennik, aby zachować ciągłość pracy. Rodziców, proszę o kontrolowanie pracy dzieci w domu. 

W przypadku zaobserwowania znamion zakażenia koronawirusem należy skontaktować się SANEPIDEM nr infolinii 800190590.


Odwozy  autobusem szkolnym

W związku z decyzją zamknięcia wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków na dwa tygodnie, którą podjął premier Mateusz Morawiecki, w dniach 12 i 13 marca 2020r. szkoła oraz przedszkole  w Powidzu zapewnia dyżur opiekuńczy dzieciom, których rodzice nie mogą zapewnić w tych dniach opieki.

Przywóz autobusami odbywa się według dotychczasowego harmonogramu, natomiast odwóz  jest tylko  o godz.14.35.

Kleks -Charbin, Ługi, Powidz- Osiedle
Eurobus- Wylatkowo, Przybrodzin, Ostrowo, Smolniki, Anastazewo.

Od 16 marca  do 25 marca 2020r. zajęcia w szkole i przedszkolu są zawieszone.


Profilaktyka i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa


KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Powidzu ogłasza wszczęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy p-la od dnia 17 lutego 2020r. do dnia 20 marca 2020 r. ( druki zgłoszeń można odebrać u wychowawców p-la, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Komunikaty)