Regulamin projektu edukacyjnego w gimnazjum

Regulamin projektu edukacyjnego w gimnazjum

Regulamin dotyczący zasad i warunków realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Powidzu

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie
§ 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych ( Dz.U. nr 83, poz.562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie
ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Statutu ZSP w Powidzu.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Gimnazjum stwarza zgodnie ze swoimi możliwościami warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas ich realizacji powinien wynosić od 1 miesiąca do 9 miesięcy w zależności od problematyki złożoności projektu.

4. Dyrektor Szkoły :

• ustala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zasady realizacji projektów edukacyjnych,
• powołuje szkolnego koordynatora projektów,
• w szczególnych sytuacjach zwalnia ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego,
• rozstrzyga w sprawach spornych i szczególnych przypadkach.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy :

• zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty
w szkole,
• koordynowanie pracy opiekunów projektu,
• monitorowanie stanu realizacji projektów,
• nadzór nad dokumentacją projektów,
• organizacja publicznej prezentacji projektów.

6. Do zadań wychowawcy należy :

• informowanie uczniów i ich Rodziców o zasadach realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych w szkole ( w roku szkolnym 2010/11 do 30 listopada 2010 , a potem na pierwszym zebraniu ),
• zapoznanie uczniów z metodą projektu,
• motywowanie i monitorowanie pracy uczniów,
• prowadzenie karty ewidencji projektów,
• dokonywanie zapisów w dokumentacji szkolnej ( na świadectwie ukończenia gimnazjum, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne ).


7. Opiekunami projektu edukacyjnego mogą być wszyscy nauczyciele szkoły,
w szczególności odpowiadają oni za :

• wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej,
• omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu,
i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,
• opracowanie dokumentów projektu ( np. : kontrakt lub instrukcja dla uczniów zał.nr1 , arkusz i kryteria oceny projektu zał. nr 2 ),
• prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt i monitorowanie jego realizacji zgodnie z harmonogramem zał. nr3.

8. Formą dokumentowania realizacji projektu jest sprawozdanie przygotowywane przez każdą z grup na zakończenie jej pracy. Sprawozdanie to jest przechowywane w szkole do zakończenia przez ucznia nauki w gimnazjum.

9. Zadania uczniów realizujących projekt :

• wybór tematyki projektu
• omówienie i ustalenie zasad współpracy z opiekunem projektu
• czynne uczestnictwo i wywiązywanie się z zadań związanych z realizacją projektu
• publiczna prezentacja projektu po jego uzgodnieniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu

10. Możliwości wyboru tematyki projektu przez ucznia :

• wybór tematu z puli obszarów zaproponowanych przez nauczycieli,
• uczniowie samodzielnie przygotowują propozycje tematów,
• zaproponowanie grupie projektowej konkretnego tematu.

11. Grupa projektowa musi liczyć minimum 4 osoby, o doborze i liczebności grupy
decyduje jej opiekun. Grupy mogą tworzyć uczniowie z różnych klas.

12. Uczniowie realizują projekt w okresie od II półrocza klasy I do końca I półrocza
klasy III.

13. O ocenie projektu decyduje jego opiekun.

14. W przypadku ucznia , który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu,
uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

15. Decyzje w sytuacjach nietypowych ( np. zmiana tematu, przerwanie projektu itp.)
podejmuje opiekun projektu. O zmianie opiekuna decyduje dyrektor szkoły.


Załącznik nr 1


Przykładowa instrukcja-kontrakt


I. Temat projektu
………………………………………………………………………………………………………………………

II. Cel (e)
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2

………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………

III. Zadania, które trzeba wykonałaby zrealizować cele projektu:

1.

...................................................................................................................

2.

...................................................................................................................

3.

.................................................................................................................

4.

..................................................................................................................
IV. Źródła, z których możesz korzystać:
Ludzie ( kto ) …………………………………………………………………………………………………...........

Instytucje …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………


Inne ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


V. Terminy konsultacji z nauczycielem
Grupa ( nazwa, nr )
Termin konsultacji

VI. Termin prezentacji………………………………………………………………………
VII. Jak przedstawimy efekty naszej pracy ? ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


VIII. Co będziemy brali pod uwagę przy ocenie ?
…………………………………………………………………………………………………


Autorefleksja

Działania dobre
Działania wymagające poprawy
Co? Jak?


Załącznik nr 2

Karta oceny realizacji projektu

GRUPA …………………………………………………………….
TEMAT PROJEKTU ………………………………………………………….
TERMIN PREZENTACJI ……………………………………………………

ETAP REALIZACJI PROJEKTU UMIEJĘTNOŚCI

OCENA

Formułowanie tematu
• Precyzyjne sformułowanie tematu
• Jasne określenie celów projektu
Zbieranie i opracowywanie materiałów

• Selekcja informacji
• Krytyczna ocena informacji
• Przetwarzanie informacji – nadanie im nowej formy

Prezentacja

• Wykorzystanie czasu prezentacji
• Zainteresowanie innych uczniów
• Sposób mówienia ( akcentowanie, precyzja wypowiedzi, itp. )
Praca w grupie • Udzielanie sobie wzajemnie informacji
• Podejmowanie decyzji
• Słuchanie się nawzajem
• Rozwiązywanie konfliktów
• Zaangażowanie innych w pracę
• Samoocena postępów w pracy


SAMOOCENA UCZNIÓW
Uczniowie mogą odpowiedzieć np. na następujące pytania:
- co się udało, a czego nie udało się zrealizować?
- dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane ?
- jak układała się współpraca w grupie, co można poprawić w tej dziedzinie?
- jak inni ocenili naszą pracę?
- biorąc pod uwagę cały projekt, co zrobilibyśmy inaczej powtarzając go ?
- ćwiczenie różnych sposobów zapisywania i prezentowania zebranych materiałów ( np. w formie eseju, rysunku, diagramu, wykresu. ..);
- przygotowanie i ćwiczenie wystąpień publicznych.
Określając zadanie dla uczniów trzeba odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jakie konkretne zadanie maja wykonać uczniowie?
• Jaki ma być wynik realizacji projektu ?

Załącznik nr 3

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań w projekcie :

Kolejne etapy realizacji zadania
Wykonawcy Data wykonania Data konsultacji
z nauczycielem Termin prezentacji

Załącznik nr 4


SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU propozycja
1. Strona tytułowa
• Tytuł/temat projektu
• Nazwiska i imiona autorów
• Nazwisko nauczyciela koordynującego projekt
• Termin realizacji projektu

2. Spis treści
3. Podziękowania ( obligatoryjne )
• Dla osób, instytucji, które poświęciły swój czas, udzieliły pomocy
4.Streszczenie
• Przedstawienie najważniejszych osiągnięć
5.Wstęp
• Przedstawienie, dlaczego zainteresowano się tym tematem, podanie celów
• Przedstawienie problemu, który jest tematem projektu
• Opisanie osiągnięć autorów projektu
6.Część główna
• Zatytułowane rozdziały ( ich liczba, zawartość zależy od tematu, rodzaju projektu )
• Prezentacja rozwiązania
• Opis metod dojścia do celu
7. Opis działań członków grupy
8. Wnioski
9. Rekomendacje ( dla projektu realizacyjnego )
• Przedstawienie działań, które trzeba podjąć, aby wdrożyć projekt
• Opisanie efektów, jakie przyniesie zastosowanie projektu
• Opis propozycji innych zastosowań wyników projektu
10. Załączniki
• Ankiety, formularze, tabele, wykresy, rysunki, mapy, prezentacje multimedialne, akty prawne, kosztorysy, itp. …
11. Bibliografia